به جستجوگر منابع و موضوعات پيشنهادي تدوين استانداردهاي ملي خوش آمديد
لينكهاي مرتبط:
IEC
ISO
BSI
OIML
CODEX
ITU
DIN
ISO MEMBER
JIS
ETSI
ANSI
UIC
ASTMصرفا جهت بررسی نتایج پیشنهادات ارائه شده در سامانه قدیمی تدوین استاندارد به لینک زیر مراجعه فرماییدسامانه قدیمی تدوین استاندارد ملی