به جستجوگر منابع و موضوعات پيشنهادي تدوين استانداردهاي ملي خوش آمديد
لينكهاي مرتبط:
IEC
ISO
BSI
OIML
CODEX
ITU
DIN
ISO MEMBER
JIS
ETSI
ANSI
UIC
ASTM
1-دارا بودن شرايط دبير تدوين استانداردهاي ملي
- حداقل مدرك كارشناسي در رشته تخصصي مربوط
- حداقل چهارسال سابقه كار با مدرك كارشناسي، سه سال سابقه كار با مدرك كارشناسي ارشد، دو سال سابقه‌ كار با مدرك دكترا در رشته تخصصي مربوط
- مشاركت در تدوين حداقل 3 استاندارد بعنوان دبير، عضو كميسيون‌ فني، يا نهايي
- گذراندن دوره‌هاي آموزش « آشنايي با تدوين استانداردهاي ملي، بين‌المللي، كارخانه‌اي» و « آيين‌ نگارش استانداردهاي ملي ايران:شماره 5»
- تسلط به زبان انگليسي و / يا يكي از زبانهاي خارجي رايج
2- آشنايي با فرآيند تدوين و نحوه تدوين استانداردهاي ملي
3- آشنايي با الگوي نگارش تدوين استانداردهاي ملي
4- تكميل فرم پيشنهاد تدوين استانداردهاي ملي
5- تعيين رشته تخصصي موضوع مورد نظر بر مبناي عناوين كميته‌هاي ملي
6-منابع پيشنهادي جهت تدوين استانداردهاي ملي ترجيحاً مي‌تواند از استانداردهاي بين‌المللي(ISO, IEC) و استانداردهاي ملي معتبر ساير كشورها(EN , BSI , غيره) انتخاب و از آخرين ويرايش آنها استفاده شود. بدين منظور مي توان از آدرس‌هاي ارائه شده جهت راهنمايي استفاده كنيد.